KDE Localization/vi/info

Trang này liệt kê các thông tin liên quan đến việc dịch KDE.

Một ngôn ngữ cần đạt được điều gì để xuất hiện được trong danh sách ngôn ngữ để lựa chọn của KDE?

plasma-workspace/plasmashell.po được dịch xong và trong thư mục chứa các tệp MO của ngôn ngữ đó có tệp plasmashell.mo.

Bao giờ thì các tệp PO được đóng gói cùng chương trình?

Khi tất cả các tệp PO của chương trình đó được dịch hết.

Các thông điệp được tạo ra và sử dụng trong các ứng dụng như thế nào?

Bài viết không được cập nhật đầy đủ nhưng vẫn hữu ích cho câu hỏi này https://techbase.kde.org/Development/Tutorials/Localization/i18n_Build_Systems.


This page was last edited on 10 November 2020, at 15:15. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.