KDE Localization/fi/Yhtenäistysarkisto: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 January 2019

11 April 2014

31 March 2014

  • curprev 16:1716:17, 31 March 2014Lliehu talk contribs 2,624 bytes +2,624 Created page with "Tälle sivulle on tarkoitus listata kaikki KDE:n suomennoksiin tehdyt merkittävät termien käytön tarkistukset eli yhtenäistykset sekä mielellään niiden perustelut. Lis..."