KDE Localization/fi/Sanasto

From KDE Community Wiki
Revision as of 22:19, 27 February 2018 by Tommi Nieminen (talk | contribs) (→‎Yleiset)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

KDE:n suomennossanaston tarkoituksena on täydentää yhteisiä sanakirjoja, ei korvata niitä. Jos termiä ei löydy täältä, katso lokalisointi.orgin yhteisistä sanakirjoista:

Myös muita lähteitä kannattaa käyttää.

Sanastoa saa parantaa kuka tahansa. Muista kuin itsestäänselvistä muutoksista olisi hyvä kuitenkin ensin keskustella.

Sanan merkitseminen kysymysmerkillä, esim. sana (?), tarkoittaa, että käännös kaipaa vähintään toisen mielipiteen.

Yleiset

Englanniksi Suomeksi
about tietoa [ohjelmasta]; Ohje-valikossa on usein tällainen kohta. Myös ”tietoja” on yleinen, mutta KDE:ssa käytetään tätä muotoa.
action toiminto
advanced settings lisäasetukset; Painikkeessa lukee usein vain ”Advanced”. Ei: edistyneet/kehittyneet asetukset
annotation merkintä
appearance ulkoasu
author tekijä
backend taustaosa
backtrace pinolistaus
behavior toiminta; ei: käyttäytyminen. Perusteena on antropomorfismin välttäminen. Ihminen käyttäytyy, kone toimii.
binary, program binary ohjelmatiedosto
bookmark kirjanmerkki
breakpoint keskeytyskohta
bug vika, virhe hieman asiayhteydestä riippuen; katso myös bug report ja debug
bug report vikailmoitus
button (GUI-elementtinä) painike
button (fyysisesti hiiressä) painike
button (fyysisesti näppäimistössä) näppäin
cancel peru (toimintona esim. painikkeissa), perua
checkbox valintaruutu
checksum tarkistussumma
click napsauttaa, napsautus; ei: klikata
coding ohjelmointi; ei: koodaus
compositor koostin (ohjelma, joka toteuttaa koostamisen, compositing)
compress 'pakkaa, pakkkaa'; ei: tiivistä. Perustelu: pakkaamisen tuttuus ja tiivistämisen vieraus, vaikka tiivistäminen olisikin yksiselitteisempi.
config(uration) module asetusosio; Tunnetaan myös nimillä control module ja KCM (KConfig Module). Suomennetaan näin, jos moduulia käytetään pääasiallisesti asetusten muuttamiseen. Tämä suomennos ei siis päde, jos moduuli on esimerkiksi KDE:n tietokeskuksen (KInfoCenter) moduuli, jonka ainut tarkoitus on näyttää tietoja järjestelmästä. Poikkeavan suomennoksen perustelu: käyttäjille ei ole hyvä pakottaa teknistä moduuli-termiä.
configure asetukset; Usein asetukset avaavan configure-toiminnon voi suomentaa luontevasti ”asetukset”. Vastaavasti ”configure something” olisi ”jonkin asetukset” tai ”muokkaa jonkin asetuksia”. On kuitenkin tapauksia, joihin mikään näistä ei sovi. Niihin ei ole sovittu vakiokäännöstä. Jos aikoo käyttää määrittää-verbiä, kannattaa muistaa, etteivät kaikki käyttäjät yhdistä sitä helposti asetuksien muuttamiseen.
core dump muistivedos
dashboard kojelauta
delete poista
debug, debugging paikantaa virhe, virheenpaikannus
debugger virheenpaikannin
developer kehittäjä
dialog valintaikkuna
digest tiiviste
disable poista käytöstä (t. poistaa –)
disabled ei käytössä, poistettu käytöstä
document 1. tiedosto; Käytetään, jos ei ole syytä suomentaa toisin. 2. asiakirja; a. Kun täytyy tehdä ero asiakirjatyyppisten (dokumenttityyppisten) ja muun tyyppisten tiedostojen välillä. Esimerkiksi: Xdg:n käyttäjäkansio Documents, suom. Asiakirjat; document viewer, suom. asiakirjakatselin. b. Kun document viittaa tiedoston (tallennettu datakokonaisuus) sijaan datakokonaisuuden rakenteeseen tai document ja file ovat muulla tavoin asiayhteydessä selkeästi eri asioita. c. Kun suomentamalla sekä file että document tiedostoksi aiheutuisi sekaannusta.
double click kaksoisnapsautus; ei: tuplanapsautus, tuplaklikkaus
Do you really want to... varmasti; ei: todella
drag and drop vedä ja pudota
duplicate (v) monista
editing, edit muokkaaminen, muokkaus
editor view muokkausnäkymä
encrypt salaa (t. salata)
encrypted salattu
enqueue viedä jonoon (t. vie –)
executable ohjelmatiedosto
export vie (t. viedä)
extension pääte, tiedostopääte, tiedostonimen pääte
fake operation valetapahtuma
filter suodatin; Suodatin on käytössä yleisempi kuin suodin. Kuitenkin suodin sopii joihinkin tilanteisiin paremmin. Suodin on tyypillisempi sana esimerkiksi kuvankäsittelyssä.
focus kohdistus, kohdistaa
folder kansio; ei: hakemisto. Katso myös lokalisointi.orgin sanakirja.
font fontti; Sana on Tietotekniikan termitalkoiden suositus ja yleisesti käytössä.
frame kuva
frame rate, framerate kuvanopeus
frontend käyttöliittymä
full screen, full screen mode koko näyttö, koko näytön tila
gateway (verkkoasetuksissa) yhdyskäytävä
general (asetusdialogeissa) perusasetukset; ei: yleinen, yleistä, yleiset, yleisasetukset. Huomioi kuitenkin, että joskus perusasetukset ei käy
gradient liukuväri
grid ruudukko
GUI käyttöliittymä, tarvittaessa: graafinen käyttöliittymä (tilan puutteessa GUI käy)
handbook käyttöohje (?); Kun tarkoitetaan KDE-ohjelmien mukana tulevaa käyttöopasta.
hash tiiviste
header ylätunniste (sivun asetuksissa); otsake (internetyhteyskäytännöissä kuten HTTP:ssa tai ennen sähköpostin runkoa)
highlight korostus, korosta (t. korostaa)
host kone, konenimi, palvelin
hostname konenimi, palvelimen nimi
How to play? tms. (DOC) peliohjeet (?); ei: Kuinka pelataan?
high scores ennätykset
horizontally vaakasuunnassa
icon kuvake
ID, id tunniste
import tuo (t. tuoda)
interface liitäntä (verkkoasetuksissa), liittymä (UI = käyttöliittymä)
invalid virheellinen; ei: epäkelpo
job työ
KDE Team KDE-kehitysryhmä (?)
kernel ydin; ei: kerneli
keyboard layout näppäimistöasettelu
keyboard shortcut pikanäppäin
label selite, nimiö; paikkamerkki (KWave)
layout asettelu
level taso
list view luettelonäkymä
lyrics, lyric sanoitukset, sanoitus (?)
login manager kirjautumisruutu
maintainer ylläpitäjä
maximize, maximized suurenna, suurennettu
maximum enimmäis(määrä); ei: maksimi(määrä)
major grid pääruudukko
menu valikko
minimize, minimized pienennä, pienennetty
minimum vähimmäis(määrä); ei: minimi(määrä)
minor grid apuruudukko
modify muuttaa; Esiintyy usein muodossa modified. Sen vakiosuomennokset ovat muutettu ja muuttunut asiayhteydestä riippuen. Ei siis muokattu. Katso myös edit.
mount liitä (t. liittää)
mounted liitetty
mountpoint, mount point liitospiste (t. liitoskohta)
mouse pointer (hiiren) osoitin
offset siirtymä
opacity peittävyys
opaque peittävä
operation toimenpide; tapahtuma (rahaliikenteessä)
overview yleiskuva (?)
overwrite korvaa (t. korvata)
parent directory yläkansio; ei: isäntäkansio
path sijainti (useimmiten), kansiopolku (?)
permission käyttöoikeus
placeholder paikkamerkki, muuttuja
preview esikatselu
protocol yhteyskäytäntö; ei: protokolla
radio button valintapainike
redo tee uudelleen
refresh virkistä (t. virkistää), päivitä (t. päivitä)
refresh rate virkistystaajuus
regular expression säännöllinen lauseke
recent files Viimeaikaiset tiedostot
rename muuta nimeä; ei: nimeä uudelleen
revoke peru (t. perua; varmenteissa ja muussa salauksessa)
root, root user pääkäyttäjä; ei: root-käyttäjät tms.
run suorittaa
run suorita; ei: aja
scheme teema, malli
screen näyttö
screenshot kuvankaappaus
scroll bar, scrollbar vierityspalkki
search bar hakurivi
session istunto
shade rullaa (kiinni) (vain kun kyse on ominaisuudesta, joka pienentää ikkunan pelkäksi otsikkopalkiksi). Katso myös unshade.
shell komentotulkki t. käyttöliittymä
shortcut pikanäppäin (näppäimistä); oikopolku
skin teema
splash screen tervetuloikkuna; Plasman tapauksessa tervetuloruutu, koska se vie koko näytön.
stderr vakiovirhevirta (-virran jättäminen pois voi hämärtää)
stdin vakiosyöte(virta) (tilan puutteessa stdin)
stdout vakiotulos(virta), vakiotuloste(virta) (tilan puutteessa stdout)
sticky keys alas jäävät näppäimet
subvolume alitaltio
switch valitsin (komentorivillä)
synchronize synkronoida; Oli aiemmin tahdistaa. Vaihdettiin kesällä 2012. Näytön VSync on kuitenkin edelleen pystytahdistus.
system tray ilmoitusalue
tab bar välilehtipalkki
tag tunniste (esim. HTML/XML, ID3)
task tehtävä
task switcher Katso window switcher.
terminal pääte
(text) cursor kohdistin
tint, tinting sävy, sävytys, sävytä (t. sävyttää)
tip vinkki (?); ei: vihje
title bar otsikkorivi
translucency läpikuultavuus
translucent läpikuultava'
trash, trash can roskakori
tree view puunäkymä
UI käyttöliittymä
undo kumoa (t. kumota)
unmount irrota (t. irrottaa)
unmounted irrotettu
unshade rullaa auki (vain kun kyse on ominaisuudesta, joka palauttaa vain otsikkopalkiksi pienennetyn ikkunan). Katso myös shade.
URL verkko-osoite, osoite (jos tila vähissä); ei: URL
user interface käyttöliittymä
username, user name käyttäjätunnus (ei: käyttäjänimi)
verify todenna (t. todentaa; esim. salauksessa)
vertically pystysuunnassa
widget elementti, käyttöliittymäelementti; Katso myös Plasman widget.
viewer katselin, katseluohjelma
wildcard jokerimerkki
window decoration ikkunan kehys, ikkunakoristelu (vain, jos ensimmäinen ei mitenkään sovi asiayhteyteen)
window manager ikkunointiohjelma
window switcher ikkunanvalitsin
wizard opastettu toiminto; Esimerkiksi opastettu tilin luonti. Ei: velho, avustaja
volume taltio (tallennustilasta)
zoom in lähentäminen (?); ei: suurentaminen
zoom out loitontaminen (?); ei: pienentäminen
zoom lähennä (t. lähentää); zoomaus (?)
zoom in lähennä (t. lähentää)
zoom out loitonna (t. loitontaa)

Palkit

Englanniksi Suomeksi
menu bar valikkorivi; Perusteena tuttuus. Ollut KDE:ssa käytössä pitkään.
status bar tilarivi; Perusteena tuttuus. Ollut KDE:ssa käytössä pitkään.
tab bar välilehtipalkki; Pystysuuntainen välilehtipalkki ei ole rivi.
title bar otsikkopalkki
tool bar työkalurivi; Perusteena tuttuus. Ollut KDE:ssa käytössä pitkään.

Shortcut

Englanniksi Suomeksi
keyboard shortcut pikanäppäin
global keyboard shortcut työpöydänlaajuinen pikanäppäin
standard keyboard shortcut vakiopikanäppäin
Web shortcut WWW-pikavalinta

Plasma

Englanniksi Suomeksi
activity aktiviteetti
containment sovelmasäiliö; Pelkkä ”säiliö” olisi varmaan liian yleiskäyttöinen sana.
data engine tietomoottori; Käännösmuistin mukaan yleisesti käytössä maaliskuussa 2014.
desktop shell työpöytäkuori; Ei työpöytäympäristö, koska työpöytäympäristöön kuuluu desktop shellin lisäksi muutakin, ja se on jo englanniksi desktop environment.
furniture sisustus; Uusi termi Plasma 5:ssä. Termi ei välttämättä juuri näy käyttäjälle.
toolbox työkalupakki
runner suoritusohjelma
widget sovelma (vain merkityksessä Plasma widget); ei: pien(ois)ohjelma, vimpain, vempain; Tämä on Plasman sovittu suomennos, johon päädyttiin osittain tarkoituksella ja osittain sattumalta. Sama asia oli KDE:ssa aiemmin englanniksi applet, ja suomennos on peräisin siitä. Suomennosta ei ole sittemmin muutettu, koska se on koettu hyväksi. Tämä suomennos ei ole välttämättä widgetin vakiintunut suomennos.

Kdemultimedia

Englanniksi Suomeksi
artist artisti (?); ei: taiteilija
average bitrate keskimääräinen bittinopeus (?)
channels kanavat (?)
genre tyylilaji (?)
lower bitrate alempi bittinopeus (?)
nominal bitrate nimellinen bittinopeus (?)
pause tauko
sample Rate näytteenottotaajuus (?)
skin ulkokuori (?)
tag tunniste (?)
track kappale (?)
title nimi (?)
play toista (?); ei: soita

Virranhallinta

Englanniksi Suomeksi
sleep, standby, suspend valmiustila (?); Virtatila, jossa tietokoneen tila on tallessa keskusmuistissa. Huomaa, että suspend voi tarkoittaa myös muuta.
suspend (to RAM/disk) keskeytä (muistiin/levylle) (?)
hibernation, hibernate lepotila (?); Virtatila, jossa tietokoneen tila on tallessa kiintolevyllä.

Tiedostoikkunat

Englanniksi Suomeksi
file dialog tiedostonvalintaikkuna
open file dialog tiedostonavausikkuna
save file dialog tiedostontallennusikkuna

KTorrent

Englanniksi Suomeksi
seed (s) jako
seed (v) jakaa; nominaalimuoto jakaminen, esim. aloita jakaminen.
upload (v) lähettää; nominaalimuoto lähetys, esim. lähetysnopeus.
peer (s) käyttäjä
seeder (s) jakaja
leecher (s) lataaja
hostname (s) verkkonimi; Palvelinnimi ei ole vertaisverkossa luonteva nimitys.

PIM (mm. kalenterit)

Englanniksi Suomeksi
agenda päivyri; KOrganizerin näkymän nimi
anniversary vuosipäivä; Vuosipäivä ottaa hääpäivää paremmin huomioon muutkin yhteiselämän muodot.
attendee osallistuja
free/busy (info) varaustiedot
participant osanottaja
tag luokitus; KMailissa ja Trojitássa mieluummin luokitus kuin tunniste, koska tunnisteen arvellaan olevan sähköpostiohjelmassa ymmärrettävämpi ja vakiintuneempi.

Calligra

Englanniksi Suomeksi
shape muoto

KDE

Englanniksi Suomeksi
KDE Software Collection KDE-ohjelmistokokonaisuus

digiKam

Englanniksi Suomeksi
label merkki